Anonim Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Bir veya çok sayıda kurucuyu içeriğinde barındıran şirketlere anonim şirket adı verilir. Ticaret unvanı adı altında, iktisadi faaliyetlerde bulunmak için kurulur. Yazılı bir sözleşme ile kurulması zorunludur. Ortak sayısında üst sınırı yoktur. Pay sahiplerinin sorumluluğu ise, yalnız taahhüt etmiş oldukları sermaye paylarıyladır. Sorumlulukları şirkete karşıdır. Anonim şirketleri tüzel kişiliğe sahiptir.
ANONİM ŞİRKETİ KURULUŞ AŞAMALARI
Tüm bu  nedenler belirlendikten sonra beraber çalıştığınız mali müşavir MERSİS sistemi üzerinden şirketin ana sözleşmesini hazırlar. Bu aşamada şirket kurulduktan sonra da kullanılacak vergi kimlik numarası belirlenir. Anonim şirket kuruluşunda herhangi bir aksama veya hata olmaması adına bir mali müşavirden destek hizmeti almanız şirketin hızlı ve sağlıklı bir biçimde kurulmasını sağlayacaktır. 

Ana sözleşmede geçen pay sahipleri en az ödemesi gereken sermaye tutarı hakkında bankadan yazı almalıdır. Bu yazıda paydaşların bilgilerine ve kimin ne kadar para yatırdığı bilgisine yer verilmelidir. Dekont bu prosedür için yeterli olmayacaktır. Bankadaki sermaye blokajı kuruluştan sonra kalkmaktadır Ana sözleşmenin MERSİS sistemi üzerinden onaylanmasından sonra bağlı olunan Ticaret Odasına gidilir. Zaman saptamak için sistem üzerinden randevu alınması gereklidir.
Ticaret Odası’na giderken götürmeniz gereken belirli evraklar mevcuttur.

Oda Kayıt Dilekçesi
Oda Kayıt Beyannamesi (Ortakların fotoğrafını içermelidir.)
Şirket Kuruluş Başvuru Formu (Yabancı ortak olduğu takdirde.)
Belgeler kusursuz teslim edildikten sonra şirket kuruluş müracaatnuz kabul edilir. Tescil yazısı, faaliyet belgesi ve sicil tasdiknamesi alınır.

Şirket kuruluşunda tasdik edilecek defterler bulunmaktadır. Bu defterler;

Defter-i kebir
Yevmiye defteri
Envanter defteri
Yönetim kurul karar defteri
Genel kurul karar defteri ve ortaklar pay defteri
Damga vergisi defteri
ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER
Şirketin açık unvanı
Ortaklı bir şirket ise ortakların bilgileri ve hisse tutarları
Merkez adresi
Genel müdür
Sermaye konusu
Ana sözleşme tescil edildikten sonra noterden imza sirküleri menfaatilır. Şirketin ortakları noterde şirket unvanı altına kesinlikle imza atmalıdır. İmzalanan bu belge bundan sonraki bütün adımlarda kullanmak mümkün. Şirket tescilinden sonra mali müşavir vekaletnamesi ile vergi dairesine gitmeniz gereklidir. Beraberlerinde götürmeleri gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

2 Adet İşe Başlama Bildirim Formu
İmza Sirkü Fotokopisi
İşyerinin kira kontratı ya da tapu fotokopisi
Ticaret Sicil Tasdikname fotokopisi
Mali müşavir ile yapılan sözleşme
Ortakların nüfus cüzdan fotokopileri (Ortaklar kendileri gidemiyorsa)
Tüm ortakların ikametgahları
Tüm bu belgeler vergi dairesine teslim edildikten sonra şirketin vergi levhası çıkar.

ANONİM ŞİRKETİ KURMANIN AVANTAJLARI
Anonim şirket ortaklarının sermaye taahhütleri dışında kalan hiçbir borca karşı sorumluluğu yoktur. Kamu borçlarıy ile ilgili sorumluluklar yönetim kurulundadır.
Yönetim kurulu üyesi olmayan ortakların 4B sigorta zorunluluğu yoktur.
Anonim şirketler hisselerini halka açabilirler.
Ortak sayısı bir de olabilir çok sayıda da. Herhangi bir sınırlama yoktur.
Global olarak en fazla tercih edilen şirket türü anonim şirketidir.
Anonim şirketlerini yönetim kurulu yönetir. Ortaklar yönetici olarak kurulda bulunabilir ama bu bir zorunluluk değildir.
Anonim şirketler ödünç para bulabilmek için Tahvil çıkarabilirler. Tahvil yılda belli bir faiz getiren bunun yanı sıra alınıp satılabilen dşayetli bir belgedir.
Kurumsallaşma yolunda anonim şirketler çok daha iyi yol kat eder.
Şirket pay senedi ki yıl geçtikten sonra satılırsa bundan doğan kazanç, gelir vergisine tabi değildir.
Hisse satışının noterde yapılma mecburiyeti yoktur.
Esas sermayenin yarısının alacağı kararla amaç ve konu değişikliği yapılması mümkün olabilir.
Ortaklar ve onlarla ilişkili kişilerin şirkete verilen ve özkaynakların yani sermayenin yerine geçen ödünç tutarlar, her zaman iade edilebilirdir.
Büyüme ve dışarıya açılma düşünen şirketlerin anonim şirketine dönüşmesi bilirkişiler tarafından tavsiyelir.
ANONİM ŞİRKET KURMANIN DEZAVANTAJLARI
Tek ortaklı bir anonim şirket 50.000 TL asgari sermayeye kurulmalıdır. Bu sermayenin %25’inin bloke edilmesi gerekir. Anonim şirket kurmanın geçmiş dönemdeki asli dezüstünlükı en az 5 kişi ile kurulma zorunluluğuna sahip olması ve ortakların 2 tanesinin yönetim kuruluna dahil edilmesi zorunluluğu süreci zorlaştırıyordu. Yönetmeliklerdeki değişiklikler sonrasında anonim şirketler üstünlüklı konuma geçmiştir. Ancak unutulmaması gereken anonim şirketlerin her yıl genel kurul yapma zorunluluğunun yol açtığı maliyetler ve bütün anonim şirketlerin denetime tabi tutulmasına dair yapılan farklı yorumlar bu şirket modelinin dezüstünlüklerinın olabileceğini göstermiştir. Denetim ek bir mali sorumluluk anlamına gelir. Bu tür durumlar ile ilgili ayrıntılı bilgileri mali müşavirinizden alabilirsiniz.ANONİM ŞİRKET İLE LİMİTED ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLAR
Anonim şirketler asgari 50.000 TL sermaye ile kurulurken sermaye miktarı limited şirketlerde 10.000 TL’dir. Limited şirket kuruluşunda sermaye üzerinde herhangi bir bloke yapılması zorunlu değildir. Anonim şirketlerde ise sermayenin %25’ine bloke konulması gerekir.
Anonim şirketlerde de limited şirketlerde de sermayenin tamamlanması için 24 ay süre vardır.
İki şirket yapısı da tek kişi tarafından kurulabilir. Anonim şirketlerde ortak sayısında herhangi bir sınırlama yok denilebilir. Anonim şirketlerde ortak sayısı 500 ile sınırlanmıştır, bu sayının üzerinde ortak yalnız halka arz ile mümkün olur. Limited şirketlerde ortak sayısı en çok 50 olabilir.
Anonim şirketler halka açılabilirler, tahvil çıkarabilirler. Limited şirketlerin böyle bir imkânı yoktur.
Anonim şirketler kuruluşlarından 2 yıl sonra herhangi bir vergi ödemeden satılabilirler. Limited şirketlerde ise şirket ne zaman satılırsa satılsın vergi ödenmesi gerekir.
Anonim şirketler şirket ortağı yönetim kurulunda olmak zorunda değildir. Limited şirketlerde ise ortaklardan en az birinin müdür olması gerekir.
Anonim şirketlerde pay senedi bastırılması ile vergi üstünlükı elde edilebilirken, limited şirketlerde pay senedi bastırılması yalnızca ortaklığı ispatlamak için yapılır.
Anonim şirketlerin sermayesi 250.000 TL’nin üzerine çıktığı zaman sözleşmeli bir avukat ile anlaşmaları zorunluluktur. Limited şirketlerde ise böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Anonim şirketlerde yevmiye, defteri kebir, ortaklar pat defteri, genel kurul toplantı defteri, müzakere defteri, yönetim kurulu karar defteri ve envanter defteri tutulması zorunludur. Limited şirketlerde ise yevmiye defteri, büyük defter, ortaklar pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defterinin tutulması yeterli olacaktır.
Limited şirkette ortaklar şirket borçlarından hisseleri oranında sorumludur. Anonim şirketlerde ise yönetimde olmayan ortakların ve yönetim kurulu üyelerinin kamu borçlarından sorumluluğu olmasa da 2019 yılında bu durum değişmiş ve yönetim kurulu üyelerinin de şirketin SGK borçlarından sorumlu tutulmasına karar verilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler anonim şirket kurmayı basit ve üstünlüklı hale getirmiştir. Geçmiş yıllarda birçok üniversite, dernek, vakıf, yabancı sermayeli yatırımlar anonim şirket kurmanın zorlukları nedeniyle süreci hızlandırabilmek için limited şirket kurmayı tercih ederken günümüzde yapılan düzenlemeler vasıtası ile anonim şirket kurmak çok daha basit ve üstünlüklı hale gelmiştir. Hangi şirket türünün sizin ve işiniz için daha iyi olacağına karar vermek için ilk önce mali müşaviriniz ile ayrıntılı bir biçimde görüşmeniz, kafanıza takılan bütün soruların yanıtlarını en ince ayrıntıına kadar almanız gerekir. Çalışmayı tercih ettiğiniz kişinin günceli takip ettiğinden ne kadar emin olursanız şirket kuruluş süreciniz o kadar kontrollü ve problemsiz bir biçimde ilerler.